Definicja outsourcingu:

Outsourcing wywodzi się od dwóch słów angielskich: outside - zewnętrzny i resourse - zasoby, zapasy, dostępne środki. W języku biznesu zlepek tych dwóch słów oznacza wychodzenie na zewnątrz z problemami firmy - konkretnie zlecanie niektórych prac zewnętrznym wykonawcom. Outsourcing oznacza więc przekazanie funkcji wykonywanych przez pracowników danego przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej niezwiązanej bezpośrednio z naszą firmą, ale specjalizującego się w konkretnie określonej dziedzinie np. w zakresie zarządzania, obsługi procesów biznesowych, infrastruktury czy technologiach informatycznych.

Cel outsourcingu:

Celem outsourcingu, w jego najbardziej ogólnym ujęciu, jest zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonej działalności. Na ten ogólny cel składają się różnorodne strategiczne cele cząstkowe. Główny cel strategiczny to skoncentrowanie się firmy na działalności kluczowej, decydującej o jego pozycji konkurencyjnej i perspektywach rozwojowych. Dzięki temu następuje zwiększenie swobody doboru partnerów i warunków współdziałania z nimi.

Outsourcing informatyczny:

Outsourcing informatyczny to wykorzystywanie zasobów zewnętrznych firm informatycznych, które taniej i efektywniej zrealizują szereg zadań informatycznych niż robiłoby się to we własnym zakresie. Obecnie każda firma, która chce być konkurencyjną i istnieć na rynku musi posiadać swoją własną infrastrukturę informatyczną. Lepiej jest firmie skupić się na swojej działalności i rozwijaniu w swojej branży a informatykę powierzyć firmie posiadającej doświadczenie i specjalistów w branży IT. Do obszarów outsourcingu it proponowanych przez naszą firmę zaliczamy między innymi:

 • Zarządzanie sieciami - świadczenie usług umożliwiających bezpieczną transmisję danych i ich zgodność oraz wiarygodność pomiędzy różnymi, geograficznie rozproszonymi zasobami, włączając terminale, urządzenia peryferyjne, serwery itp.
 • Środowisko pracy użytkownika - świadczenie zakresu usług mających na celu sprawne i efektywne funkcjonowanie infrastruktury komputerowej oraz przydzielonych funkcji na stanowisku pracy użytkownika.
 • Rozwój, wsparcie i utrzymanie aplikacji - świadczenie usług związanych z zarządzaniem i konserwacją aplikacji w odniesieniu do pakietów oprogramowania lub systemów operacyjnych.
 • Zabezpieczenie ciągłości działania - grupa usług zabezpieczających środowisko do prowadzenia biznesu przez Odbiorcę usługi w sytuacji klęski żywiołowej, katastrofy lub poważnej awarii systemu, włączając budynek, procedury i usługi przetwarzania danych.
 • Zarządzanie infrastrukturą informatyczną - to kompleksowa usługa zarządzania środowiskiem komputerowym (komputerami stacjonarnymi, przenośnymi, drukarkami, serwerami plików, serwerami wydruku) na wszystkich etapach jego życia, poczynając od procesu zakupu infrastruktury informatycznej, poprzez instalację nowego sprzętu, dystrybucją oprogramowania, przeprowadzanie procesu wszelkich zmian i uaktualnień, serwisowanie całej platformy, aż po utylizację zużytego sprzętu.
 • Odtwarzanie środowiska IT po awarii - identyfikacja obszarów krytycznych i analiza wpływu katastrofy na działalność jednostki, ocena i oszacowanie ryzyka w oparciu o analizę głównych procesów biznesowych, opracowanie planów zapewniających ciągłość procesów biznesowych (w tym planu likwidacji skutków potencjalnej awarii poprzez wirtualizację) oraz wdrożenie, przeprowadzeniu testów i stała aktualizacja tych planów.
 • Zarządzanie infrastrukturą internetową - udostępnienie internetowego centrum danych - platformy sprzętowej i odpowiedniego oprogramowania, a także usług związanych z tworzeniem, pozycjonowaniem i zarządzaniem specjalistycznymi portalami lub serwisami internetowymi.
 • Zarządzanie aplikacjami - czyli utrzymywanie wysokiej dostępności krytycznych dla przedsiębiorstwa aplikacji, takich jak np. systemy ERP, CRM polegające na stworzeniu odpowiedniej architektury systemu, pro aktywne działania zapobiegające awariom, instalację zaawansowanych systemów monitorujących środowisko, zarządzanie siecią, a także systemów do zautomatyzowanego wykonywania kopii zapasowych.

Korzyści outsourcingu:

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego jak drogie jest utrzymanie wykwalifikowanego zespołu wewnątrz firmy zajmującego się tylko i wyłącznie obsługą wewnętrznych systemów informatycznych. Ile kosztują profesjonalne szkolenia pracowników, jak długo zabiera skompletowanie zespołu i jakie trzeba ponosić koszty tylko dlatego, że wydaje się, że nie można inaczej.

Do korzyści wynikających z zastosowania outsourcingu należą m.in.:

 • możliwość wykorzystania outsourcingu jako metody na reorganizację przedsiębiorstwa,
 • pełna przewidywalność i redukcja kosztów,
 • możliwość skoncentrowania się na kluczowych obszarach działania firmy,
 • wzrost wydajności, efektywności i stabilności,
 • zmniejszenie ryzyka poprzez jego współdzielenie z outsourcerem,
 • szybki dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz wiedzy technologicznej,
 • obniżenie kosztów stałych w przedsiębiorstwie (pracownicy, powierzchnia biurowa, urządzenia),
 • gwarantowana pomoc doświadczonych specjalistów bez konieczności ich zatrudniania,
 • dostęp do najnowszych zastosowań teleinformatycznych,
 • zwiększenie efektywności i wydajności,
 • niezawodny i bezpieczny system danych,
 • odciążenie firmy i możliwość wykonywania przez nią wyłącznie kluczowych zadań.

Pro­ces wdro­że­nia out­so­ur­cingu można ująć w pię­ciu krokach:

 • ana­liza potrzeb i zasad­no­ści wpro­wa­dze­nia usług out­so­ur­cingu w trak­cie któ­rych okre­śla się które funk­cje mają być wydzielone,
 • pla­no­wa­nie pro­cesu wdro­że­nia, w cza­sie któ­rego przy­go­to­wuje się pro­ce­dury współpracy,
 • reali­za­cja,
 • moni­to­ring efek­tyw­no­ści usługi outsourcingu,
 • mody­fi­ka­cja funk­cjo­no­wa­nia pro­cesu outsourcingu.
Jeśli jest coś, czego nie potra­fimy zro­bić wydaj­niej, taniej i lepiej niż kon­ku­renci, nie ma sensu, żeby­śmy to robili i powin­ni­śmy zatrud­nić do wyko­na­nia tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my - Henry Ford, 1923

Czy chcesz aby Twoja firma dyna­micz­niej się rozwijała?
Czy chcesz mieć czas na naprawdę istotne sprawy?
Czy chcesz obni­żyć swoje koszty zwią­zane z urzą­dze­niami, napra­wami, materiałami?
Jeżeli cho­ciaż jedna odpo­wiedz brzmi tak to ta oferta jest dla Cie­bie!

W ramach obsługi infor­ma­tycz­nej reali­zu­jemy stałe wizyty ser­wi­sowe u Klienta mające na celu roz­wią­za­nie bie­żą­cych pro­ble­mów jak i moni­to­ring infrastruktury.

Ser­wis kom­pu­te­rów oraz urzą­dzeń pery­fe­ryj­nych, pomoc zdalna, szko­le­nia pro­gra­mowe i sprzętowe, odzy­ski­wa­nie i archiwizacja danych, firma w internecie.
Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

e-mail: outsorcing@marponet.pl

tel. 77 55 24 444

Dane kontaktowe

MARPONET
ul. Rynek 17D
49-340 Lewin Brzeski

Tel. 77 415 0187

Sklep

E-mail: sklep@marponet.pl
Tel. 77 415 0187

Zapraszamy:

od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 17:00

oraz w sobotę
w godzinach 9:00 - 13:00

 
Go to top